. 2 ( 10.00) - 30 .

03 20172


Table White Score Black Score Results Nrs
1 Munkodugarov, Sanzhi 1 Leonov, Mikhail 1   20 - 1
2 Galsanov, Balzhinima 1 Gocheev, Ochir 1   2 - 19
3 Budaev, Dashidorzho 1 Irinchinov, Vladimir 1   24 - 3
4 Sadykov, Artem 1 Namzhilon, Tsyren 1   4 - 21
5 Toktonov, Georgiy 1 Zhabanov, Zhambal 1   26 - 5
6 Kirillov, Ayusha 1 Sergeev, Stanislav 1   28 - 7
7 Semenov, Leonid 1 Vakhrushev, Valeriy 1   8 - 25
8 Chyndygyr, Tamerlan 1 Matveev, Nikolay 1   30 - 9
9 Maximov, Vadim 1 Gomboev, Vladimir 1   10 - 27
10 Khatuev, Bair 1 Bazyrtsyrenov, Kirill 1   32 - 11
11 Petrov, Alexander I. 1 Rupyshev, Yuriy 1   12 - 31
12 Alekseev, Danil 1 Ayushiev, Ayur 1   34 - 13
13 Sargaeva, Darima 1 Balkhanov, Konstantin 1   61 - 15
14 Danzandorzhiev, Bulat 1 Dondubon, Dmitry 1   16 - 51
15 Dymchikov, Aur 1 Kuzmin, Andrey. 1   67 - 17
16 Dashdorzh, Dashanima 1 Sergeev, Danzan 1   18 - 71
17 Radnaev, Anatoly 0,5 Tudupov, Gennadiy 1   6 - 74
18 Dobshinov, Vladislav 0,5 Merdygeev, Zorigto 0,5   22 - 43
19 Zhalsapov, Yumzhin 0,5 Tyugashev, Grigoriy 0,5   75 - 35
20 Trots, Oleg 0,5 Tsybenov, Roman 0,5   73 - 37
21 Bainov, Dmitry 0 Entaev, Alexander 0,5   14 - 59
22 Bairova, Katerina 0 Chimidtsyrenov, Bator 0   52 - 23
23 Tsybikova, Elina 0 Achituev, Erdem 0   54 - 29
24 Dashdorzh, Ariunaa 0 Khalbaev, Alexander 0   36 - 53
25 Buzhinaev, Andrei 0 Zhambalov, Bator 0   38 - 55
26 Arkhincheev, Vladislav 0 Avazov, Semen 0   56 - 39
27 Urzhanov, Zhargal 0 Khamnueva, Mariya 0   40 - 57
28 Babarinov, Aldar 0 Mongush, Kezhik 0   58 - 41
29 Bazarov, Arslan 0 Darmaeva, Nomina 0   42 - 62
30 Tsybenov, Arsalan 0 Darmaev, Syjip 0   44 - 64
31 Balzhinimaev, Bato 0 Komissarova, Soigina 0   63 - 45
32 Sizov, Lev 0 Dorzhiev Bato 0   46 - 66
33 Dondukov, Vlasdislav 0 Bazarova, Yumzhana 0   65 - 47
34 Zhambalzhav, Erzhena 0 Gomboev, Geser 0   48 - 68
35 Kuzmicheva, Yuliya 0 Gomboev, Nikolay 0   69 - 49
36 Motoev, Vadim 0 Ochirov, Artem 0   50 - 70
37            
- Sodboev, Valeriy 0     bye 72

: