. 8 . ( 10.00) - 30 .

11 2017
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Sadykov, Artem 6,5 Irinchinov, Vladimir 6   4 - 3
2 Petrov, Alexander I. 5,5 Leonov, Mikhail 5,5   12 - 1
3 Dashdorzh, Dashanima 5,5 Bazyrtsyrenov, Kirill 5   18 - 11
4 Semenov, Leonid 5 Kirillov, Ayusha 5   8 - 28
5 Galsanov, Balzhinima 5 Gomboev, Geser 5   2 - 68
6 Kuzmin, Andrey. 5 Balkhanov, Konstantin 5   17 - 15
7 Munkodugarov, Sanzhi 5 Zhabanov, Zhambal 4,5   20 - 5
8 Sergeev, Stanislav 4,5 Chyndygyr, Tamerlan 4,5   7 - 30
9 Maximov, Vadim 4,5 Ayushiev, Ayur 4,5   10 - 13
10 Dashdorzh, Ariunaa 4 Gocheev, Ochir 4   36 - 19
11 Danzandorzhiev, Bulat 4 Tsybenov, Roman 4   16 - 37
12 Dobshinov, Vladislav 4 Avazov, Semen 4   22 - 39
13 Tyugashev, Grigoriy 4 Matveev, Nikolay 4   35 - 9
14 Urzhanov, Zhargal 4 Vakhrushev, Valeriy 4   40 - 25
15 Alekseev, Danil 4 Radnaev, Anatoly 4   34 - 6
16 Bairova, Katerina 4 Khatuev, Bair 4   52 - 32
17 Buzhinaev, Andrei 3,5 Merdygeev, Zorigto 4   38 - 43
18 Toktonov, Georgiy 3,5 Mongush, Kezhik 3,5   26 - 41
19 Bainov, Dmitry 3,5 Rupyshev, Yuriy 3,5   14 - 31
20 Zhalsapov, Yumzhin 3,5 Chimidtsyrenov, Bator 3,5   75 - 23
21 Sizov, Lev 3 Tsybenov, Arsalan 3,5   46 - 44
22 Babarinov, Aldar 3 Tudupov, Gennadiy 3   58 - 74
23 Kuzmicheva, Yuliya 3 Namzhilon, Tsyren 3   69 - 21
24 Arkhincheev, Vladislav 3 Sodboev, Valeriy 3   56 - 72
25 Trots, Oleg 3 Bazarova, Yumzhana 3   73 - 47
26 Motoev, Vadim 3 Balzhinimaev, Bato 3   50 - 63
27 Sergeev, Danzan 3 Zhambalzhav, Erzhena 3   71 - 48
28 Dondubon, Dmitry 2,5 Dondukov, Vladislav 2,5   51 - 65
29 Sargaeva, Darima 2,5 Achituev, Erdem 2   61 - 29
30 Khalbaev, Alexander 2,5 Gomboev, Vladimir 2   53 - 27
31 Tsybikova, Elina 2 Komissarova, Soigina 2   54 - 45
32 Budaev, Dashidorzho 2 Darmaev, Syjip 2   24 - 64
33 Ochirov, Artem 2 Gomboev, Nikolay 1,5   70 - 49
34 Darmaeva, Nomina 1,5 Entaev, Alexander 1,5   62 - 59
35 Dorzhiev Bato 1 Zhambalov, Bator 1   66 - 55

: