С праздником Белого месяца!

25 февраля 2017

     Дорогие друзья!         Уважаемые земляки!

  От Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия примите искренние и сердечные поздравления с Сагааланом – Новым  Годом по лунному календарю!

Наступает один из главных праздников  нашего народа, символ новых надежд и светлых ожиданий, олицетворяющий чистоту помыслов и поступков человека! Желаю Вам мира и благоденствия, счастья и здоровья!Пусть трудности и невзгоды останутся в прошлом, а год Огненной Курицы принесет Вам удачу и радость, позволит добиться самых высоких целей, реализовать масштабные замыслы, воплотить в жизнь давние мечты! Пусть в этом году, с Вами будет поддержка верных друзей, душевная теплота родных и близких, а в домах всегда царят добро и понимание! С праздником Белого месяца дорогие друзья!

    Хyндэтэ нютагаархин!  Элyyр энхэ, амгалан тайбан, сэдьхэл дyyрэн, эбтээ эетэй, yнэр баян ажаhуухатнай  болтогой! 

                                  Сагаан haраар, Сагаалганаар!  

 

Директор ТФОМС РБ

Д.Н.Самбуев

Хүндэтэ нүхэд, нютагаархид!

      Буряад   Уласай   Элүүр   мэндын   даадхалай    газар     дэбисхэрэй    жасын зүгһөө  Сагаалганаар – Зүүн зүгэй литээр Шэнэ жэлээр үнэн зүрхэнэй амаршалгануудые тогтоон абыт! Гэрэлтэ һайхан шэнэ этигэл найдалай һүлдэ тэмдэг болодог, хүнэй һанал бодолой болон үйлэ хэрэгүүдэй хилэнсэггүй сэбэрые тэмдэглэдэг арадаймнай шухала һайндэрнүүдэй нэгэн Сагаалган гараба. Та бүгэдэндэ амгалан тайбан байдал, жаргал, элүүр энхые хүсэнэб! Бүхы бэрхэшээлнүүд, уйдхар гашуудал ходорон ошохонь, Гал Тахяа жэлнай аза талаан, баяр асархань, тон үндэр амжалтануудые туйлаха, ехэ-ехэ хэрэгүүдые бүтээхэ, үнинэй һаналнуудаа хүсэлдүүлхэ арга олгохонь болтогой! Энэ жэлдэ үнэн нүхэдэйтнай дэмжэлгэ, түрэл болон дүтынтнай зоной сэдьхэлэй дулаан хандаса бү таһалдаг, гэр бүлэдэтнай бэе бэеэ ойлголго, һайн һайхан байдал тогтог! Сагаан һарын һайндэрөөр, хүндэтэ нүхэд!  Хyндэтэ нютагаархин!  Элyyр энхэ, амгалан тайбан, сэдьхэл дyyрэн, эбтээ эетэй, yнэр баян ажаhуухатнай  болтогой! 

                                  Сагаан haраар, Сагаалганаар! 


Директор ТФОМС РБ

Д.Н.Самбуев


Назад к списку
Поиск: