Заседание Координационного совета

29 июня 2017
  29 июня 2017 года состоялось  заседание Координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи, и реализации законодательства  в сфере обязательного медицинского страхования  Республики Бурятия. В ходе работы были рассмотрены актуальные вопросы информирования застрахованных лиц, о качестве и доступности медицинской помощи, а так же деятельность  Территориального фонда ОМС  Республики Бурятия по межтерриториальным взаиморасчётам  за  2016год  и   I квартал  2017 года.

Залан хүтэлхэ зүблэлэй зүблөөн

2017 оной июниин 29-дэ эмнэлгын туһа үзүүлхэдэ даадхал хэһэн нюурнуудай эрхэ хамгаалха ба Буряад Уласта эмнэлгын уялгата даадхалай талаар хуули бэелүүлхэ талаар залан хүтэлхэ зүблэлэй зүблөөн үнгэрөө. Даадхал хэһэн хүнүүдын мэдээсэхэ, эмнэлгын туһын шанар ба хүртэмжэ тухай, мүн баһа 2016 оной ба 2017 оной  I кварталда нютаг дэбисхэрэй хоорондохи өөһэдын тоосоолгын талаар Буряад Уласай Эмнэлгын уялгата даадхалай нютагай жасын ажаябуулга тухай шухала асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдээ.


Назад к списку
Поиск: