6 . 2017

08 2017
Republican Rating Tournament  October 2017
6 09.07.2017
.. . ..
1 8 Radnaev Anatoly 5 - 4 Bazyrtsyrenov Kirill 9
2 10 Khakhanov  Vladimir 4 - 4 Chyndygyr Tamerlan 14
3 15 Balkhanov Konstantin 4 - 4 Dashdorzh  Dashanima 11
4 4 Gyrgenova Ekaterina 3? - 3? Irinchinov  Vladimir 3
5 30 Danilov Nikolay N 3? - 3? Khubukshanov Erdem 5
6 12 Matveev Nikolay 3? - 3? Khurkhesova Viktoriya 13
7 6 Zhaltsanov Igor 3 - 3? Danzandorzhiev Bulat 18
8 1 Buldaev Nikolay 3 - 3 Gomboev Vladimir 25
9 27 Avazov Semen 3 - 3 Maximov Vadim 7
10 24 Erkhituev Bato 3 - 3 Alekseev Danil 19
11 33 Tsybenov Arsalan 3 - 3 Pakeeva Namlana 21
12 41 Urzhanov Zhargal 3 - 3 Mongush Kezhik 23
13 16 Semenov Leonid 2? - 2? Vakhrushev Valeriy 29
14 36 Zhambalzhav Erzhena 2? - 2? Dobshinov Vlad 17
15 20 Ayushiev Ayur 2? - 2? Dashdorzh Ariunaa 31
16 22 Bainov Dmitry 2? - 2? Darmaeva Nomina 54
17 26 Namzhilon Tsyren 2 - 2 Motoev Vadim 46
18 28 Dymchikov Ayur 2 - 2 Monkhorov  Mikhail 47
19 32 Sizov Lev 2 - 2 Dondukov Vladislav 49
20 34 Tyugashev Grigory 2 - 2 Sargaeva Darima 51
21 50 Zhambalov Bator 2 - 2 Bazarov Arsalan 39
22 42 Sergeev Danzan 2 - 2 Khamnueva Mariya 52
23 53 Darmaev Syzhip 1? - 1? Komissarova Soizhina 45
24 38 Tuguldurova Svetlana 1 - 1? Gomboev Nikolai 48
25 37 Kuzmicheva Yuliya 1 - 1 Symbelov Roman 43
26 44 Semenova Marina 1 - 1 Bazarova Yumzhana 40
27 55 Duntsaev Ardan 0 - 0 Babarinov Aldar 35
: